Üldised tingimused

Muudatuste tegemise ja tühistamise tähtajad ja tingimused

Teil on õigus individuaalset broneeringut (kuni 5 tuba) tühistada või muuta kuni kella 15.00ni 1 päev enne teie plaanitud saabumiskuupäeva. Peale selle aja möödumist ei saa te ei muuta ega tühistada oma broneeringut. Hüvitis kasutamata tubade eest arvutatakse alljärgnevalt (rakendatakse eraklientide korral):

A) Standardsed põhireeglid

„Mitteilmumise“ korral tuleb kliendil toa eest tasuda ühe ööpäeva maksumus.

B) Hiline tühistamine

Kui toa broneering tühistatakse hiljem kui kell 15.00 1 päev enne plaanitud saabumiskuupäeva ja kui tuba ei ole võimalik rentida mõnele teisele hotellikülalisele, peab toa algselt broneerinud isik tasuma hotellitoa ühe ööpäeva maksumuse.

Kõik muudatused ja tühistamised tuleb teha e-kirja teel Cityboxi.

Grupibroneeringute korral (rohkem kui 5 tuba) rakendatakse eelnevast erinevaid tingimusi. Palun võtke meiega ühendust, kui te soovite täiendavat informatsiooni.

Cityboxi külaliste kohustused ja vastutus

Hotellitubade broneeringuga seotud kokkulepped on siduvad mõlemale osapoolele.

Hotellikülalised on broneeringu tegemisel kohustatud edastama õiged kontaktandmed.

Võtmekaarte ei tohi anda kellelegi peale isiku(te), kes on registreeritud toa külalis(te)eks. Maksimaalne lubatud külaliste arv toa kohta on: 1 üheses toas, 2 kaheses toas ja 4 peretoas.

Hotellis viibimise ajal on külalised kohustatud järgima nii hotelli eeskirju kui ühiskonnas kehtestatud reegleid ja norme. Hotelli eeskirjad saate saabumisel trükituna sisse/väljaregistreerimise terminaalist.

Hotelli külalised ega muud hotelli külastavad isikud ei tohi põhjustada teistele hotellikülalistele või lähedal asuvatele isikutele häirivaid olukordi, segadust ega ohtu. Külalistel, kes ei järgi neid nõudeid, võib hotell paluda hotellist lahkuda ilma õiguseta nõuda mistahes kompensatsiooni.

Hotelli külalised vastutavad juriidiliselt ja rahaliselt kogu kahju eest, mida nad hotellile teadlikult või tahtmatult põhjustavad, samuti mistahes kahjustuste eest, mida nad võivad põhjustada kolmandatele isikutele, kaasa arvatud, kuid mitte välistavalt, hotelli vara lõhkumise või hotelli vara ilma hotelli loata hotellist äraviimise eest.

Lemmikloomad on hotellis (soovi esitamisel) lubatud lisatasu eest 150 NOK / 15 EUR ööpäevas.

Hotellis ei ole suitsetamine lubatud. Tubades või koridoris suitsetamine käivitab tulekahjusignalisatsiooni. Kõik tulekahjualarmi käivitamisega seotud kulud kaetakse häire käivitamise põhjustanud isiku(te)lt või ruumi broneerimisega seotud kontaktisikult. See kehtib ka e-sigarettide ja veipide kohta. Suitsetamine toob kaasa hotellist väljatõstmise ja trahvi 1500 NOK (Norras), Eestis 150 € ja Belgias 200 €.

Hotelli kohustused ja vastutus

Juhul kui hotell, põhjusel, mille üle hotellil puudub kontroll, ei saa külalisele tagada tuba, mille külaline on broneerinud ja mille eest ta on juba maksnud, on hotellil kohustus hankida nimetatud külalisele(tele) majutus mõnes teises kohalikus hotellis ilma lisatasuta. Hotell on kohustatud nimetatud külalist nendest muudatustest ja ümberkorraldustest viivitamatult teavitama.

Hotellituba koristatakse pärast külalise(te) lahkumist, aga mitte külalise lühikese hotellis viibimise perioodil, välja arvatud juhul, kui külaline on koristamise eelnevalt tellinud ja selle eest maksnud. Pikemate hotellis viibimiste korral koristatakse tuba üks kord nädalas.

Vastavalt hotelli asukoha riigi seadustele, vastutab hotell oma külaliste ja nende vara eest, aga seda ainult juhul, kui kahju või kahjustuse on põhjustanud hotelli töötajate tahtlik tegevus või hooletus. Juhul kui hotelli külaline soovib esitada pretensiooni hotelli töötaja sedalaadi tegevuse või hooletuse kohta, peab nimetatud külaline oma pretensiooni iga üksikjuhtumi puhul tõestama.

Juhul, kui hotelli külaline soovib, et hotell võtaks suurema vastutuse külalise väärtasjade eest, võib ta paluda hotellil need seifis hoiustada. Hotellil on õigus sellest keelduda.

AS Cityboxi Andmekaitse Deklaratsioon

  1. Sissejuhatus

AS Citybox töötleb teie isikuandmeid mitmel moel, näiteks, kui te tellite meilt mingi teenuse, peatute meie hotellis, kasutate meie pakutavaid teenuseid ja muudes olukordades. Meie Andmekaitse Deklaratsioon annab teile rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Alljärgnevalt leiate ka kontaktandmed juhuks, kui teil on küsimusi või kui te soovite tutvuda informatsiooniga, mis meil teie kohta on.

Meie töötleme teie isikuandmeid vastavalt Norras kehtiva isikuandmete seadusandlusega, kaasa arvatud uue isikuandmete kaitse üldmäärusega.

2. Teie isikuandmete vastutav töötleja

Meie ettevõte AS Citybox, (Norra reg. nr. 989551752), vastutab isikuandmete töötlemise eest meie tsentraliseeritud broneerimis-, arveldamis- ja hotelli juhtimise süsteemides.  Millal iganes te broneerite toa, veedate öö hotellis või maksate meile, andmete vastutav töötleja on Citybox.

AS Citybox, (Norra reg. nr. 989551752), vastutab andmete eest meie veebilehel. AS Citybox vastutab ka andmete eest meie turunduses ning meie klientidele ja kontaktisikutele saadetavate e-kirjade eest, samuti digimüügi muus osas.

3. Isikuandmete töötlemine seoses broneerimise ja hotellis viibimisega

Seoses teie või teie poolt volitatud isikute tehtud broneeringutega töötleme me teie isikuandmeid, mida vajame lepingutingimuste täitmiseks broneerimisel või teenuste ostmisel. Selle informatsiooni olete te meile edastanud otse, reisikorraldaja või muu vahendaja kaudu. Näiteks töötleme me teie identiteeti puudutavaid andmeid, teie kontaktandmeid ja teie maksetega seotud üksikasju. Teatud juhtudel säilitame me teie passi numbri. Me töötleme ka muud informatsiooni, mida te võisite meile anda ja mis on oluline seoses teie viibimisega meie hotellis. See võib olla seotud allergiatega või teie erisoovidega meil viibimise ajal. Me salvestame kõik teie ostud ja tellimused hotellis, näiteks spa teenused, restoranide külastused, toateeninduse jne. selleks, et teile neid teenuseid osutada ja et te nende eest maksta saaksite.

Me töötleme seda informatsiooni nii kaua, kui seda on vaja teie broneerimislepingu täitmiseks ja samuti sellises ulatuses nagu seda nõuab kehtiv seadusandlus või ametlikud ettekirjutised.

Me registreerime uksekaartide kasutamise meie hotellides. Me teeme seda, et takistada ja lahendada kuritegusid, samuti turvakaalutlustel, kaasa arvatud tuleohutus. Me säilitame logi 21 päeva.

4. Isikuandmete töötlemine arendustegevuse, probleemide lahendamise ja ohutuse tagamise eesmärgil

Me töötleme andmeid, kaasa arvatud isikuandmeid, eesmärgiga lahendada probleeme või parandada vigu, täiustades meie teenuseid ja selleks kasutatavat tehnoloogiat, et analüüsida meie teenuste kasutamist ja teenuste kasutaja käitumist. Samuti töötleme me isikuandmeid, et teie isikut kindlaks teha, kaasa arvatud teie isikut tuvastada seoses meie digiteenuste kasutamisega.

Me muudame andmed anonüümseks või statistiliseks nii palju, kui võimalik, aga me peame siiski isikuandmeid töötlema arendustegevuse, probleemide lahendamise, ohutuse tagamise ja statistika eesmärgil.

5. Muu isikuandmete töötlemine

Juhul, kui te osalete mõnel võistlusel või muul üritusel, töötleme me vajaduse korral isikuandmeid, nagu nimi ja kontaktandmed, näiteks, kui me registreerime osalejad, et nende hulgast hiljem võitja välja selgitada. Võimaluse korral informeerime me teid sellest isiklikult sel ajal, kui te võistlusel või muul üritusel osalete.

Kui te võtate ühendust meie klienditeenindusega või mõnel muul moel pöördute meie poole päringuga, töötleme me teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teile vastamiseks ja teie päringu registreerimiseks. Seejuures lähtume me teie õiguslikest huvidest, teiega sõlmitud lepingu täitmisest või teie päringule vastamisest.

Lisaks AS Citybox Andmekaitse Deklaratsioonis kirjeldatud andmete töötlemise printsiipidele või toetudes teie nõusolekule, võime või peame me teatud juhtudel töötlema isikuandmeid, kui see on meile kohustuslikuks tehtud või lubatud kehtiva seadusandlusega, kaasa arvatud Norra Isikuandmete Seaduse ja uue isikuandmete kaitse üldmäärusega või valitsusasutuse või kohtu vastavate korraldustega.

6. Meie tarnijate, äriklientide ja ärikontaktidega seotud isikuandmete töötlemine

Me töötleme meie tarnijate poolt nimetatud kontaktisikute, äriklientide, koostööpartnerite, ärimaailmale suunatud ettevõtmistel osalejate ja teiste äriga seotust omavate isikute andmeid. Me teeme seda, et tõhusalt töötada, lepinguid sõlmida ja nende täitmist tagada, töötajaid palgata, oma ettevõtet juhtida ning arendada ning professionaalset võrgustikku rajada. Selline informatsioon sisaldab tavaliselt nime, kontaktandmeid, ametikohta, tegevusala, oskusi, ärihuvisid ja meie ärimaailmale suunatud ettevõtmistes osalemist või eelnevalt ilmutatud huvi meie ettevõtte või meie töötajate vastu. Me säilitame sellist informatsiooni nii kaua, kui me peame seda isikut meie ärikontaktiks. Me lähtume sealjuures oma õiguspärastest huvidest.

7. Isikuandmete edastamine ja kohustuslik töötlemine

Me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele teie nõusolekuta või ilma kehtiva loa või kohustuseta, mis on sätestatud Norra Isikuandmete Seaduses, uues isikuandmete kaitse üldmääruses või valitsusasutuse korralduses.

Selguse mõttes rõhutame, et andmete vastutava töötleja kasutamine teie asemel ei tähenda informatsiooni edastamist.

8. Isikuandmete kogumine teistelt isikutelt

Selleks, et olla kindel teid puudutavate andmete õigsuses, võime me võrrelda teie esitatud informatsiooni teistest allikatest saadud informatsiooniga, kasutades telefoniraamatuid, avalikke registreid ja muud sarnast. Mõnel juhul on oluline kontrollida meie klientide tausta, kasutades teisi taustkontrolli allikaid. Me saame demograafilist informatsiooni, nagu vanus, sugu ja emakeel ka teistest allikatest. Me hangime informatsiooni oma koostööpartneritelt ja teistelt meie grupi liikmetelt, mis on nii seaduslik kui vajalik teile teenuste osutamiseks ja teiega suhtlemiseks.

9. Teie õigused

Eraisikuna on teil mitmeid isikuandmete regulatsiooniga sätestatud õigusi.

Teil on õigus teid puudutavat informatsiooni näha ja parandada või kustutada teid puudutavaid isikuandmeid, mida me töötleme. Edaspidi on teil õigus taotleda piiratud andmetöötlust, esitada oma vastuväiteid ja taotleda andmete portatiivsust.

Kui te soovite kasutada oma õigust saada ligipääs meie poolt teostatavale teie isikuandmete töötlusele või kui teil on muid küsimusi, saate meiega ühendust võtta e-posti aadressil  gdpr@citybox.no. Vastame teie päringule esimesel võimalusel ja mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Me palume teil oma isikut tuvastada või anda enda kohta täiendavat informatsiooni enne, kui me võimaldame teil kasutada oma õigusi meie suhtes. Me peame nii toimima, et kindlustada ligipääs teie andmetele eranditult teile ja mitte isikule, kes väidab end teie olevat.

10. Andmekaitseametnik

Meil on AS Cityboxis oma andmekaitseametnik. Andmekaitseametnik vastutab meie kõikide ettevõtete eest ja kõikide isikuandmete eest, mida me töötleme riikides, kuhu oleme ettevõtte asutanud.

Andmekaitseametnik on meie kontaktisikuks suhtlemisel Norra Andmekaitse Ametiga.

Meie andmekaitseametnik annab nõu ja juhtnööre isikuandmete töötlemise ja seda reguleerivate määruste osas nii AS Cityboxile, meie andmetöötlejatele kui meie töötajatele. Andmekaitseametniku töö on jälgida meie tegevuse vastavust isikuandmete määrustega ja meie sisekorraga.

Andmekaitseametnik võib teid ka aidata oma õiguste rakendamisel meie suhtes või meie käsutuses olevate isikuandmeid puudutavate küsimuste osas.

Meie andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta e-posti aadressil  gdpr@citybox.no.

Kui teile tundub, et meie isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas eelpool kirjeldatuga või mõnel muul moel rikub isikuandmeid puudutavaid seadusi, võite te esitada kaebuse Norra Andmekaitse Ametile või järelvalve teenistusele riigis, kus asub meie hotell, milles te viibite. Informatsioon Andmekaitseametiga ühenduse võtmiseks on veebilehel  www.datatilsynet.no.

11. Andmetöötluse kasutamine

Me kasutame erinevaid protsessoreid, mis võimaldavad teile meie teenuseid pakkuda. Meie suurim protsessor on meie broneerimissüsteem AS Visbook.

12. Küpsised/ informatsioonikapslid

Me kasutame kapsleid (küpsiseid), et täiustada meie veebisaidi kasutamiskogemust.

Küpsis on väike tekstipõhine andmefail teie seadmes (nutitelefonis, arvutis või näiteks tahvelarvutis). Küpsised võimaldavad saidil meelde jätta teie eelistusi veebilehtede ja nende sisu osas. Küpsiste abil informatsiooni säilitamine näitab ka, kuidas te veebisaiti kasutate, mis tüüpi veebisirvijat te kasutate ja milliseid veebilehti külastate.

Püsiv küpsis jääb teie seadmesse kindlaks ajavahemikuks. Sessiooniküpsist hoitakse teie seadme ajutises mälus kuni te kasutate meie veebisaiti. Sessiooniküpsis kaob, kui te sulgete veebisirvija. Me kasutame nii püsivaid kui sessiooniküpsiseid. AS Citybox võib ka kolmanda osapoole küpsiseid kasutada.

Kui te ei soovi, et meie veebisait salvestab küpsiseid teie seadmesse, siis te võite küpsiste kasutamise oma veebisirvijas keelata. Kui te küpsised keelate, siis veebisaidi funktsionaalsus väheneb.

13. Muudatused Andmekaitse Deklaratsioonis või andmetöötluses

Me töötame pidevalt selle nimel, et arendada ja parandada teenuseid meie klientidele. See võib muuta meie isikuandmete töötlemise meetodi ja ulatust. Seetõttu kohandame ja ajakohastame me regulaarselt informatsiooni meie Isikuandmete Deklaratsioonis.Samuti muudame me Andmekaitse Deklaratsiooni, kui uued määrused või ametlikud korraldused seda nõuavad.